Mees&Mueller is een website van Current Affairs, gevestigd aan de Meent17, 3344 EH  te Hendrik-Ido-Ambacht, Nederland (bezoekadres op afspraak).
E-mail: info@meesandemueller.com 
Telefoon: +31(0)6 81543983
Kvk: 85256048
BTW-nummer: NL004070736B58
Bank: IBAN: NL42KNAB 0415299411 / BIC: KNABNL2H

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van Mees&Mueller en de wederpartij tenzij anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Mees&Mueller. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mees&Mueller behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mees&Mueller erkend.

2. Prijzen 
2.1 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van invoer-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
2.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
2.4 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3. Betaling
3.1 Betalingen via de webshop verlopen via IDEAL. Offertes voor grote (bedrukte) aantallen dienen vooraf te worden betaald. Na een bestelling ontvangt u automatisch een e-mail met een pro forma factuur.
3.2 In de webshop kunt betalen via:
iDEAL – Met een Nederlandse bankrekening via iDEAL.
Bancontact – Met een Belgische rekening via Bankcontact

5. Levering 
5.1 Alle artikelen die op voorraad zijn worden uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. Bij bestellingen in Nederland en België heeft u binnen 1 tot 3 werkdagen uw bestelling in huis. Als artikelen bij uitzondering een langere levertijd dan 4 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Alle producten op de website zijn op voorraad tenzij anders vermeld.
5.3 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden aan de koper. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.
5.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
5.5 Mees&Mueller is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevens door de klant verstrekt mbt betaling, (aflever)adresgegevens etc.

4.Verzenden 
4.1 Wij versturen uw bestelling veelal via Postnl of DHL. Bij grote pakketten kan er gekozen worden voor een andere vervoerder.
4.2 Verzenden binnen Nederland is €5,95 per pakket en voor Belgie €13,00

4.3 Bij aangetekend verzenden zijn de bijkomende verzendkosten á € 8,35 voor eigen rekening. Gelieve het aangetekend verzenden op te geven in het opmerkingenveld van het bestelformulier. 

6. Garantie 
6.1 Mees&Mueller garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 
6.2 De garantietermijn van Mees&Mueller komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Mees&Mueller is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Mees&Mueller) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Mees&Mueller. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Mees&Mueller schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Mees&Mueller gegrond worden bevonden, zal Mees&Mueller naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mees&Mueller en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.Iedere aansprakelijkheid van Mees&Mueller voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: 
– de afnemer jegens Mees&Mueller in gebreke is; 
– de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 
– de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mees&Mueller en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 

7. Zichttermijn / herroepingrecht
7.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mees&Mueller heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Mees&Mueller. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mees&Mueller er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
7.2 Herroeping is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Mees&Mueller. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 30 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.
7.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
7.4 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of op aanvraag van de consument bestelde goederen, of goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• goederen waarvan de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels. 
7.5 De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Mees&Mueller raadt de koper aan de retourzending verzekerd dan wel aangetekend te retourneren. Franco en rembourszendingen worden door Mees&Mueller nimmer geaccepteerd.

8. Gegevensbeheer / privacy
8.1 Indien de consument een bestelling plaatst bij Mees&Mueller, dan worden diens gegevens opgenomen in het klantenbestand van Mees&Mueller. Mees&Mueller houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de gegevens niet verstrekken aan derden.
8.2 Mees&Mueller respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens. 
8.3 Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
8.5 De site maakt gebruik van zogenaamde verkeersgegevens. Dit zijn het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van de navigatie op onze website. Deze verkeersgegevens worden gebruikt voor het analyseren van statistische doeleinden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.

9. Aanbiedingen
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Mees&Mueller zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mees&Mueller slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door Mees&Mueller. 
9.4 Aanbiedingen van Mees&Mueller gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 Mees&Mueller kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. Overeenkomst 
10.1 Een overeenkomst tussen Mees&Mueller en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Mees&Mueller op haalbaarheid is beoordeeld. 
10.2 Mees&Mueller behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

11. Afbeeldingen en specificaties 
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Mees&Mueller gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
11.2 Mees&Mueller is niet verantwoordelijk voor invoer-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de deze door Mees&Mueller zo snel mogelijk worden aangepast.

12. Overmacht 
12.1 Mees&Mueller is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mees&Mueller alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
12.3 Mees&Mueller behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Mees&Mueller gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
12.4 Indien Mees&Mueller bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Aansprakelijkheid 
13.1 Mees&Mueller is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
13.2 Mees&Mueller is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is Mees&Mueller nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
13.3 Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. Mees&Mueller is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.Mees&Mueller.com.

14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Eigendom van alle door Mees&Mueller aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mees&Mueller zolang de afnemer de vorderingen van Mees&Mueller uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mees&Mueller wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
14.2 De door Mees&Mueller geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mees&Mueller of een door Mees&Mueller aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mees&Mueller haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mees&Mueller zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mees&Mueller.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Mees&Mueller.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.
** Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van het surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Laatst bijgewerkt: maart 2022